Екологічна освіта для сталого розвитку

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

«ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Положення про студентську наукову лабораторію

https://inst.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/POLOZHENNYA-PRO-STUDENTSKU-NAUKOVU-LABORATORIYU.pdf

Cтудентська наукова лабораторія «Екологічна освіта для сталого розвитку» була створена в 2010 р. Координатором лабораторії став д-р філос. наук, професор кафедри початкової освіти, дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності В. В. Молодиченко.

Очолила лабораторію, канд. пед. наук, доцент кафедри початкової освіти В. Д. Мелаш.

Наукову діяльність здобувачів вищої освіти в лабораторії організовують куратори:

 • Ю.О. Саєнко ‒ канд. пед. наук, старший викладач кафедри початкової освіти.
 • А.Б. Варениченко ‒ канд. пед. наук, старший викладач кафедри початкової освіти.

Метою роботи лабораторії є активізація дослідницької роботи студентів у галузі екологічної освіти.

Здобувачі вищої освіти активно беруть участь у просвітницьких заходах Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та міста, проводять екологічні акції, флешмоби, квести, тематичні лекції, фестивалі, Тижні екологічної освіти, на яких розширюють знання студентів різних факультетів, учнів шкіл міста та району, вчителів шкіл, пересічних громадян міста про екологічні проблеми Мелітопольського регіону і розвиток умінь аналізувати, порівнювати, оцінювати і знаходити шляхи вирішення складних екологічних проблем. 

За результатами досліджень було проведено ряд заходів різних форм та рівнів:

 • Міжнародну природоохоронну акцію під патронатом WWF (Всесвітній фонд природи, Швейцарія) «Година Землі» (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.);
 • презентацію дитячих малюнків «Рідний край очима дітей» (2015 р.);
 • виїзний квест «Зелений куточок нашого міста», до святкування щорічної міжнародної екологічної акції «Марш парків»: виставка-презентація проектів «Парк майбутнього очима молоді» (2015 р.);
 • брифінг на тему «Взаємодія природоохоронних та навчальних закладів у еколого-просвітницькій роботі», присвячений святкуванню Дня екологічних знань (2015 р.),
 • соціально-екологічні проєкти: «Дивоцвіт», Природно-релаксаційна стежина «Гармонізуюча енергетика природи» (2013-2017 р.р.);
 • тренінги: «Педтехнології формування еколого-орієнтованих цінностей» (2015 р.); Здоров’язбережувальні технології» (2017 р.);
 • екологічні екскурсії: «Екологічні проблеми Алтагирского лісу і Молочного лиману» (2013 р.); «Вивчаємо заповідні території рідного краю: Азово-Сивашський Національний Природничий Парк» (о. Бірючий) (2016 р.),
 • Регіональні науково-методичні семінари «Екологічна освіта для сталого розвитку» (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.).
 • науково-просвітницькі семінари «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.),
 • Тижні екологічної освіти (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.).

За час існування лабораторії опубліковано близько 500 наукових праць та методичних посібників, отримано 15 свідоцтв про реєстрацію авторських прав. За результатами наукових досліджень захищені 20 дипломних та 60 магістерських робіт.

Наукові дослідження здобувачів вищої освіти були представлені на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах:

А. В. Гайкова, студентка ННІ СПМО, займала І, ІІ, ІІІ місця (2015, 2016, 2017 рр.) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Педагогічні науки» в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини (науковий керівник – Е. А. Власенко);

А. А. Божко, студентка ННІ СПМО отримала диплом ІІІ ступеня й грамоту у номінації «Педагогічне натхнення» на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Дошкільна освіта» у м. Києві (науковий керівник – Н. В. Вахнях).

Ю.А. Руденко, студентка ННІ СПМО отримала диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» м. Вінниця  (науковий керівник – В.Д. Мелаш).

Основні результати досліджень лабораторії були опубліковані у навчально-методичних посібниках під серією «Екологічна освіта для сталого розвитку»:

 Молодиченко В., Олексенко Т., Мелаш В. Краеведческий подход к экологическому образованию на юге Украины: Учебное пособие. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 109 с. ISBN 978-3-659-71785-7

Шаповалова Т. Г., Мелаш В. Д., Ковальчук К. І. Гармонізуюча енергетика природи: навч.-метод. посіб. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького 2016. 324 с. ISBN 978-617-7346-26-4

Підготовка майбутніх педагогів до реалізації екологічної освіти для сталого розвитку: навч.-метод. посіб.  / В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко, О. В. Гнатів, Н. В. Вахняк, Ю. О. Саєнко, А. Б. Варениченко. Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. 205 с.

Наукові праці членів студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»:

 1. Варениченко А. Б. Технологія формування екологічної культури у молодших школярів. Педагогіка здоров’я: зб. наукових праць VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 7–8 квітня 2017 р. Чернігів, 2017. У 2 т. Т. 2. С. 19‒21.
 2. Варениченко А. Б. Структурні компоненти професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної культури. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. №1 (56). С.36‒39.
 3. Варениченко А. Б. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до формування екологічної культури молодших школярів. Молодь і ринок = Youth & market : [наук.-пед. журн.] / ред. кол. Скотна Н. (голова) та ін. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка. 2017. №6 (149). C.148‒152.
 4. Варениченко А. Б. Екологічна культура як очікуваний результат випереджаючої екологічної освіти для сталого розвитку. Стратегія якості у промисловості і освіті: матеріали XIII Міжнар. конф., 5-8 червня 2017 р. Дніпро-Варна, 2017. У 2 т. Т. 2. С.261‒264.
 5. Мелаш В. Д., Варениченко А. Б., Безталанна К. С. Методична  підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності в умовах нової української школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки: зб. наук. пр. Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2018. Вип.151. У 2 т. Т.1. С. 262‒266.
 6. Мелаш В. Д. Моральний аспект сучасного екологічного виховання майбутніх педагогів. Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26-27 квітня 2018 р. Ч. ІІ. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. С. 279‒282.
 7. Старшова С. К., Куркуріна Л. Г., Варениченко А. Б. Проектна діяльність учнів початкових класів, як реалізація компетентнісного підходу у рамках становлення нової української школи. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 14-16 червня 2018 р. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. С. 200‒202.
 8. Мелаш В.Д., Варениченко А. Б. Ноосферний підхід у формуванні культурно-освітнього простору особистості майбутнього педагога. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до 95-річчя МДПУ ім.Б.Хмельницького, 20-21 квіт. 2018 р. Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2018. С.113‒115.
 9. Мелаш В. Д., Варениченко А. Б., Гріднєвська Г. О. Інноваційні технології навчання в початковій школі (на прикладі технології інтерактивного навчання). Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід: Матеріали ІІ Міжнар. конф., 12‒15 листопада 2018 р. Дніпро-ГЕЛЬСІНКИ: «Дике Поле», 2018. C. 149‒152.
 10. Варениченко А. Б. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження тренінгових технологій в новій українській школі. Науковий журнал «Освітній простір України» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: зб. наук. пр. Івано-Франківськ: Вид-во: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип. 14. С. 64‒69.
 11. Саєнко Ю.О. Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкової школи. Науковому журналі «Молодий вчений», № 2 (54) лютий, 2018 р. м. Херсон. 115 с.
 12. Саєнко Ю.О. Екологічне виховання учнів початкових класів на уроках української мови. Proceeding of XII International scientific conference «Science іn 2018». Morrisvіlle, USA: Lulu Press, 2018, 140p.
 13. Варениченко А. Б., Мелаш В. Д. Екологічна етика і народні традиції як основа ціннісно-смислової орієнтації сучасного полікультурного суспільства. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи: тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 10 травня 2019 р. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. С.91‒93.
 14. Мелаш В. Д., Варениченко А. Б. (2019) Теоретичні засади формування природничої компетьентності молодших школярів в реаліях Нової української школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). с. 69-74.
 15. Valentyna Melash, Yuliia Saienko, Anastasiia Varenychenko.Theoretical and methodological foundations of training the future primary school teachers for research and innovation activity. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. V. 11. pp. 121-125.